Nya kurser i vård av svårt sjuka barn hålls i Dar

– Det finns tydliga bevis för att omhändertagandet av svårt sjuka barn i resursfattiga miljöer kan förbättras utan stora tillskott av resurser, om vården organiseras och personalen tränas i att hantera akuta situationer på ett strukturerat sätt, säger Jonas Ekwall, barnläkare på Karolinska Universitetssjukhuset.
Snart åker han tillsammans med flera svenska kolleger ner till Tanzania för att hålla kurser för Life Support Foudation.

LSF Paediatrics kommer under vecka 5 att arrangera en kurs i akut omhändertagande av svårt sjuka barn och workshops i basal neonatologi och neonatal omvådnad, på Muhimbili National Hospital i Dar es Salaam. Det blir tredje gången som kurser hålls för sjuksköterskor och läkare inom den akuta barnsjukvården i Dar Es Salaam.

Hur känns det att hålla kurs igen?

– Det känns fantastiskt att vårt arbete med akut omhändertagande av barn i Tanzania fortskrider med oförändrad kraft! Det är verkligen ett privilegium att få vara med i detta projekt, att tillsammans med kollegorna på Muhimbili fortsätta bygga vidare på och utveckla projektet för att på bästa sätt skapa förutsättningar för att fler svårt sjuka barn i Tanzania skall överleva!

Varför är dessa kurser viktiga?

– Nästan sex miljoner barn under fem års ålder dör varje år i låginkomstländer, de flesta till följd av behandlingsbara infektionssjukdomar. I Afrika söder om Sahara, där majoriteten av dödsfall sker, har globala och nationella hälsoaktörer fokuserat på att öka tillgängligheten av läkemedel. I svåra fall behöver detta dock kompletteras med vård som understödjer kroppens vitala funktioner som tillförsel av syrgas, vätska och blod. Denna typ av akutsjukvård har i ett flertal forskningsstudier identifierats som en av de svagaste länkarna i resursfattiga hälsosystem. I nuläget tränas många läkare i låginkomstländer i akut omhändertagande endast någon enstaka gång under sin utbildning. Sjuksköterskor och övrig vårdpersonal saknar ofta denna typ av träning helt.

– Världshälsoorganisationen (WHO) har i de så kallade ETAT guidelines (Emergency Triage Assessement and Treatment) tagit fram riktlinjer för att underlätta ett strukturerat omhändertagande av akut sjuka barn i låginkomstländer. Resultat från studier där man implementerat ETAT har kunnat påvisa en minskad sjukhusdödlighet.

– Tanzania är ett land med en förhållandevis bra tillgång till primärvård. Landet står nu inför utmaningar vad gäller kvalitén på omhändertagandet av svårt sjuka barn. Vi tror att projektet kan bidra till att öka kunskaperna om ett strukturerat förhållningssätt runt det svårt sjuka barnet och att kontinuerlig och strukturerad träning i akut omhändertagande av svårt sjuka barn, med relativt små ekonomiska medel, kan bidra till att fler barn överlever inom den akuta barnsjukvården i Tanzania.

Är något nytt denna gång i inriktningen?

– Vartefter samarbetet fördjupats, och också engagerat allt fler kollegor, har vi identifierat utrymme för att skapa nischer inom projektet. Därför har vi nu skapat två spår, ett för nyfödda barn och ett för barn som passerat nyföddhetsperioden.

– Själva kursinnehållet kommer denna gång ännu mer fokusera på praktiska övningar med simuleringar och scenarioträning, workshops och gruppdiskussioner. Vi kommer att hålla kursen tillsammans med de tanzanianska kollegor som under våren 2017 i Life Support Foundations regi, var på Karolinskas träningscentrum CAMST (Centrum för Avancerad Medicinsk Simulering och Träning) och gick kurs i simuleringshandledning.

– En annan viktig del i utvecklingen av projektet som vi ser det, för att skapa värde och legitimitet för det vi gör, är att utvärdera det hela vetenskapligt. En ST-läkare från Astrid Lindgrens Barnsjukhus, dr Filip Carlsson, var i december på plats för att studera förutsättningarna för akut omhändertagande.  Vi hoppas att vi med hjälp av Filips studie ska få värdefull information om hur man idag arbetar på Muhimbili med rutiner kring svårt sjuka barn. Denna information kan vi använda för att förbättra kursinnehåll, skapa tydliga mål och ha som verktyg för att utvärdera projektets resultat.

Läs mer om Filip Carlssons studie

Var med och rädda liv – bli månadsgivare!

Facebooktwitterlinkedin