Sarah Jevrem: “Life Support Foundation räddar liv i Afrika”

I sin krönika i tidningen Sjukhusläkaren skriver Sarah Jevrem om sina intryck av Life Support foundation.

När man vill göra något meningsfullt så hittar man ofta andra som brinner för samma sak. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Tillsammans kan vi göra stor skillnad. Något händer med oss när vi besöker nya platser och är med om nya saker. Nyfikenheten vaknar till liv och våra sinnen skärps. Vi upptäcker nya tankar. I dag skall ni tas med till Afrika och Life Support Foundation. En organisation som jag och mina kollegor i Zanzibar-projektet nu är en del av.

Det finns enorma behov och brister i kunskap, processer och rutiner för vård av svårt sjuka i Afrika. Detta leder bland annat till att mammor och barn dör i samband med förlossning när komplikationer uppstår. Mödra- och barndödligheten är avsevärt mycket vanligare i fattiga länder. Afrika står för hälften av alla avlidna mödrar under 2000-talet. I Sverige är mödradödligheten 4 på 100 000 levande födda barn. I Tanzania är siffran 410 på 100 000 levande födda barn. För varje 1 000 levande födda barn i Tanzania dör 35 och i Sverige är siffran 2,4. Här kan vi vara med och göra stor skillnad!

Life Support Foundation har drivit projektet ”Mothers and Babies in Dar Es Salaa” i Tanzania. Projektet har utbildat personal i hur man hanterar stor blödning hos gravid kvinna, barn utan egenandning och hur man ger säker anestesi i samband med kejsarsnitt. Man har lärt ut vikten av teamarbete mellan barnmorskor, anestesiologer, obstetriker och barnläkare.

Life Support Foundation är en internationellt verksam och oberoende medicinsk stiftelse. Dess syfte är att minska dödlighet till följd av akut livshotande hälsotillstånd i låginkomstländer genom förbättrad tillgång och kvalitet av grundläggande, men avgörande livräddande insatser.

Narkosläkaren Tim Baker arbetade som volontär i Peramiho, Tanzania 2005-06. Han bevittnade bristande medicinska resurser i sjukvårdssystemet vid akut livshotande tillstånd. Muhimbili National Hospital, Tanzanias största sjukhus, identifierade samma sak och skickade en förfrågan om hjälp till Karolinska sjukhuset där Tim arbetade 2008. Under hans ledning skrevs ett ”letter-of-intent” 2008 som blev startskottet för stiftelsen Life Support Foundation som bildades 2013. Tim bor och arbetar idag i Malawi tillsammans med sin familj.

Life Support Foundation har expanderat från sitt initiala fokus som var en länk mellan Muhimbili National Hospital och Karolinska. I dag räddar man liv på barn och mödrar genom utbildningsinsatser i bland annat ABC (Airway, Breathing and Circulation). Life Support Foundation håller kurser i Afrika regelbundet och har startat upp ett uppskattat kunskapsutbyte mellan personal i Sverige och Afrika. Man bedriver forskning, donerar medicinsk utrustning och implementerar värdefulla protokoll och checklistor.

Life Support Foundation vidgar ständigt sina perspektiv. Nyligen deltog de i en konferens gällande trauma och intensivvård. Även detta är ett område med växande problematik. Trauma i Afrika dödar mer personer än HIV, malaria och tuberkulos tillsammans.

I Tanzania finns det 43 anestesiologer på en befolkning om 57 miljoner. I Sverige finns 2 400 anestesiologer på en befolkning om 10 miljoner. Resurserna är knappa och utbildningsbehovet stort. Life Support Foundation har bekostat utbildning för en lokal anestesiolog, Eva Shanga, som nu är verksam och arbetar på Temeke Hospital i Dar es Salaam. Life Support har även bjudit över 40 afrikanska läkare och sjuksköterskor till Sverige för att ge dem möjlighet att ta del av sjukvård i välorganiserade länder. Syftet är att visa vår sjukvårdsorganisation, ge dem motivation och förståelse.

Läs hela krönikan i tidningen Sjukhusläkaren

Life Support Foundation på plats under SATA

Den 1-3 maj är det åter dags för Tanzanias årliga konferens för anestesi och intensivvård, SATA. Från Life Support Foundation kommer Tim Baker och Henrik Jörnvall att finnas på plats som föreläsare.

Dr Tim Baker och Dr Lars Irestedt under en tidigare SATA-konferens.

Temat för årets SATA, Annual Conference of the Society of Anaesthesiologists of Tanzania, är “Trauma – a rising epidemic”.

Trauma är den främsta dödsorsaken bland unga i låg- och medelinkomstländer och antalet trafikolyckor ökar snabbt. Totalt orsakar trauma över fem miljoner dödsfall per år i dessa länder. Detta är ungefär lika många som HIV/aids, malaria och tuberkulos tillsammans.

Sedan 2014 finns ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset I Stockholm och Muhimbili Orthopedic Institute i Dar es Salaam för att förbättra vården för svårt skadade trauma-patienter.

Life Support Foundation har spelat en aktiv roll i SATA ända sedan starten för fem år sedan och bidragit såväl med föreläsningar och workshops som informationsmaterial och läromedel.

Var med och rädda liv – bli månadsgivare!

Ny kurs i obstetrisk anestesi hålls i Tanzania

Ännu en kurs i obstetrisk anestesi kommer att hållas i början av november på Muhimbili National Hospital, Dar es Salaam. Läkare, barnmorskor och sjuksköterskor från olika sjukhus i Tanzania får därmed stärkta kunskaper i hur de hanterar akuta situationer i samband med förlossning.

Mödra- och spädbarnsdödligheten är ännu hög i Tanzania. När ett nyfött barn inte andas eller en mamma håller på att förblöda behövs snabba, korrekta insatser utifrån grundläggande ABC (Airway, Breathing, Circualtion). Fortfarande saknas dessa kunskaper hos många.

För att rädda fler liv fortsätter Life Support Foundation att hålla kurser i samarbete med Muhimbili National Hospital och andra sjukhus i Tanzania.

Hittills har närmare 700 läkare, barnmorskor och sjuksköterskor i landet genomgått dessa kurser och en ny kurs planeras under vecka 45, då medarbetare från Sverige och Tanzania kommer att medverka.

Var med och rädda liv – bli månadsgivare!

Läs om tidigare kurs vi haft:

Intensiva och interaktiva kursdagar på Amana Hospital

Workshop i Malawi: ”Viljan till förändring imponerade”

Större kunskap inom vård av svårt sjuka patienter har nått ut nationellt i Malawi. En andra workshop hölls i Blantyre den 7-8 mars, för läkare och sjuksköterskor i hela landet.

– För mig var det starkaste intrycket från resan mötet med vårdpersonalen. De har en entusiasm och vilja till förändring och utveckling, trots stora utmaningar i arbetet, som imponerade på mig, säger Ulrica Storbacka, intensivvårdssjuksköterska som deltog som lärare.

Trots enorma behov i Malawi, så finns det brister i kunskap, processer och rutiner för vård av svårt sjuka patienter. Bland annat leder detta till att mammor och barn dör i samband med förlossning, då komplikationer uppstår som kräver rätt insatser.

Därför fortsätter Life Support Foundation att satsa på kurser och workshops inom vård av svårt sjuka patienter.

– Vi riktar oss nu till fler sjukhus än Queen Elizabeth Central Hospital så våra insatser börjar få en inverkan nationellt, säger Tim Baker, CEO för Life Support Foundation, verksam i Blantyre, Malawi.

Under den senaste kursen deltog ett 60-tal läkare och sjuksköterskor. Till de sjukhus vars personal inbjudits hör förutom Queen Elizabeth Central Hospital, Zomba Central Hospital, Mulanje Mission Hospital och Kamuzu Central Hospital.

Lärare från Sverige var Andreas Hvarfner och Ulrica Storbacka, läkare respektive sjuksköterska inom intensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Det var första gången de besökte landet och medverkar i Life Support Foundations kurser.

– Det var stort ett privilegium och väldigt roligt att få tillfälle att delta i kursen, säger Ulrica Storbacka.

Bland annat fick de möjlighet att träffa några från personalgruppen under en utflykt samt tillbringa ett par dagar med dem på intensivvårdsavdelningen där de arbetade.

– Det var mycket givande och gav oss en chans att se deras vardag och diskutera utmaningar och möjligheter med dem innan workshopen, fortsätter Ulrica Storbacka.

Hon såg workshopen som mycket välorganiserad, med en blandning av föreläsningar, övningar och diskussioner:

– Jag tror att inriktningen på Critical Care, ökad kompetens i akuta situationer och väl fungerande teamwork är helt riktigt. Vi upplevde också att deltagarna var intresserade av att fokusera på möjligheter till utveckling och ökat samarbete.

Kursen har gett henne mersmak:

– Vi blev mycket väl omhändertagna och kände oss så välkomna och jag återvänder gärna till Malawi!

Var med och rädda liv – bli månadsgivare idag!

Ny handbok ger bredare kunskap i vård av svårt sjuka i Malawi

En andra handbok i vård av svårt sjuka patienter har nu publicerats med stöd av Life Support Foundation. Genom dess information och riktlinjer ska personal vid sjukhus runtom i Malawi rustas för att rädda fler liv. 

Den låga kunskapsnivån bidrar till bristerna inom vården i Malawi. Internet är dyrt i ett land som detta vilket ofta hindrar sjukhuspersonal från att söka information där. 

För att stärka kunskapen mer har nu har en uppföljare tagits fram till den handbok som publicerades 2017, med stöd från Life Support Foundation.

– Handboken är en viktig resurs genom att den ger sjukhuspersonal goda referenspunkter i vården av svårt sjuka patienter. Texten är inte teoribaserad utan syftet är att ge rekommendationer och praktisk vägledning, säger Tim Baker, CEO för Life Support Foundation, verksam i Blantyre.

Boken har skrivits i samarbete mellan intensivvårdsavdelningarna för barn och vuxna vid Queen Elizabeth Central Hospital. Specialister inom intensivvård har lagt ner stort arbete på redigering av materialet.

– Vi tror att de gemensamma insatserna kommer att öppna upp för bättre samarbete mellan de två avdelningarna, säger Tim Baker.

Den andra handboken, som tryckts i 200 exemplar, innehåller fler ämnen än den första och är mer genomarbetad, för att den ska vara relevant för fler.

Ny workshop i vård av svårt sjuka patienter hålls i Malawi

Större kunskap inom vård av svårt sjuka patienter når nu ut nationellt i Malawi. En andra workshop hålls i Blantyre den 7-8 mars, för läkare och sjuksköterskor i hela landet. Från Sverige deltar Andreas Hvarfner, intensivvårdsläkare och Ulrica Storbacka, intensivvårdssjuksköterska, som lärare.

Trots enorma behov i Malawi, så finns det brister i kunskap, processer och rutiner för vård av svårt sjuka patienter. Bland annat leder detta till att mammor och barn dör i samband med förlossning, då komplikationer uppstår som kräver rätt insatser.

Därför fortsätter Life Support Foundation att satsa på kurser och workshops inom vård av svårt sjuka patienter.

– Vi riktar oss nu till fler sjukhus än Queen Elizabeth Central Hospital så våra insatser börjar få en inverkan nationellt, säger Tim Baker, CEO för Life Support Foundation, verksam i Blantyre, Malawi.

Under de två dagarna deltar ett 60-tal läkare och sjuksköterskor. Till de sjukhus vars personal inbjudits hör förutom Queen Elizabeth Central Hospital, Zomba Central Hospital, Mulanje Mission Hospital och Kamuzu Central Hospital.

Lärare från Sverige är Andreas Hvarfner och Ulrica Storbacka, läkare respektive sjuksköterska inom intensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Det är första gången de besöker landet och medverkar i Life Support Foundations kurser.

Som ett resultat av tidigare insatser har en lokal arbetsgrupp för Life Support Foundation bildats i Malawi.

– Vi är entusiastiska och dedikerade i arbetet för att utveckla vården i Malawi och tror att denna workshop är ett viktigt led i de fortsatta förbättringarna, säger Raphael Kazidule, ordförande för arbetsgruppen och intensivvårdssjuksköterska på Queen Elizabeth Central Hospital.

– Vi kommer att följa upp de förändringar som planerades i förra workshopen och utvärdera vilka resultat som uppnåtts. Vi vill också skapa insikt hos ledningen för sjukhusen om vikten av att satsa på vård av svårt sjuka och om att vi som arbetsgrupp tar vårt uppdrag på största allvar.

Förra året fick Raphael Kazidule och hans kollega Thomson Mbewe möjlighet att fördjupa sina kunskaper i intensivvård i Stockholm genom Life Support Foundations utbytesprogram.

Läs mer: Gloria i Malawi: “Vi måste göra allt för våra mammor och barn

Var med och rädda liv – ge en gåva eller bli månadsgivare


Den workshop som hölls tidigare i Blantyre var uppskattad av deltagarna.

Four specialist anaesthetists per 100 000 population needed

A minimum of four specialist anaesthetists per 100 000 population are required to achieve a reasonable standard of healthcare. Many countries currently do not achieve this number. This is stated in an article published in BMJ Global Health.

Low-income and middle-income countries should aim for a minimum of four specialist anaesthetists per 100 000 population. To achieve this density, the output of medical schools must increase and entry to anaesthesia training be incentivised.

Existing data show that currently 80 countries have fewer than this number.

Read the full article here

Fler rustades för att rädda liv 2018


Insatserna för bättre akut- och intensivvård i världen fortsatte 2018.

Life Support Foundation höll en kurs i vård av svårt sjuka barn och nyfödda och föreläste om ABC på en konferens för barnmorskor och sjuksköterskor i Tanzania.

 I Malawi hölls workshops och utbildningar som stärkte kompetensen hos personalen på landets största sjukhus. För första gången besökte också två sjuksköterskor från Malawi Sverige.

Läs mer om vad vi gjort under året här:

Julbrev 2018 från Life Support Foundation

 

Varmt tack för ditt stöd under 2018!

God Jul och Gott Nytt År

 

Tim Baker, Lars Irestedt, Henrik Jörnvall,
Claes Frostell, Lott Törngren och Noomi Lind

 

Var med och rädda liv – bli månadsgivare idag

Ge ett gåvobevis i julklapp

 

Stärkt kompetens inom intensivvård genom retreat i Malawi

“Denna retreat har stärkt mig så att jag kan arbeta effektivt inom intensivvården.”
Det uttryckte en av de 25 deltagarna under två dagars workshop för sjukvårdspersonal i Malawi nu i november. I ett land med enorma utmaningar inom vården av svårt sjuka patienter var detta ett viktigt steg mot en förbättrad vård på det största sjukhuset.

En retreat med workshop för personalen på intensivvårdsavdelningen vid Queen Elizabeth Central Hospital i Blantyre, Malawi, hölls den 17-18 november. Arrangör var den arbetsgrupp som bildats 2016 för att förbättra våden vid avdelningen och finansiärer var Life Support Foundation och Blantyre-Oslo Surgery Programme.

På Queen Elizabeth finns i dagsläget 1000 sängplatser, varav endast 4 på intensivvårdsavdelningen. För vården där står sjuksköterskor och ACO:s (Anesthetic Clinical Officers) som saknar specialistutbildning inom intensivvård.

De 12 sjuksköterskorna, 6 läkarna och 6 ACO:s som deltog i retreaten som hölls i Game Haven utanför Blantyre, är direkt involverade i det dagliga arbetet med patienter på intensivvårdsavdelningen. Kvaliteten på vården påverkas bland annat av bristande resurser, arbetsmoral, motivation, teamwork och kommunikation.

Syftet med dagarna var att identifiera områden som behöver förbättras och ta fram konkreta planer för kvalitetsförbättringar på intensivvårdsavdelningen och sjukhuset i stort.

– Så mycket kan åstadkommas genom att fokusera på att förbättra rutinerna inom vården på avdelningen, säger Tim Baker, CEO på Life Support Foundation som medverkade.

Deltagarna tillfrågades före retreaten om sina förväntningar och till svaren hörde att se en förbättrad interaktion mellan personalen och konkreta förbättringar inom vården. Främst uttrycktes önskan att hitta lösningar för att säkerställa att det alltid finns fungerande utrustning på avdelningen, framför allt ventilatorer.

”Jag vill att retreaten ska förändra förhållningssättet till patientvård och att goda riktlinjer för vilka patienter som ska erbjudas vård, ska tas fram, skrev en ACO.

En läkare önskade att retreaten skulle förbättra kommunikationen och teamarbetet på intensivvårdsavdelningen.

En implementeringsplan togs fram för den dagliga vården och individer fördelade i tre grupper gjordes ansvariga för de olika delarna i den. Intensivvårdsavdelningens arbetsgrupp kommer att se över planen och samarbeta med de olika teamen för att förbättra vården.

I en utvärdering i slutet av retreaten gavs workshopen snittbetyget 9.0/10. Många uttryckte att de stärkts i sin kompetens och till kommentarerna hör:

”Alla viktiga ämnen som påverkar patientvården bearbetades under retreaten”

”Organisatörerna/ordförande och hela kommitteen var fantastiska ur alla synvinklar”

”Diskussioner och förslag hölls öppna för alla medlemmar. Detta kommer att göra implementeringsprocessen framgångsrik”.

– Vi som arbetat med retreaten är väldigt nöjda och tror att intensivvårdsavdelningen kommer att ta ett stort steg framåt och förbättras om de föreslagna åtgärderna implementeras framgångsrikt, säger Tim Baker.

New focus on essential emergency and critical care needed globally

Critical illness results in millions of deaths each year. Care for those with critical illness is often neglected due to a lack of prioritisation, co-ordination, and coverage of timely identification and basic life-saving treatments. To improve care, we propose a new focus on essential emergency and critical care (EECC)—care that all critically ill patients should receive in all hospitals in the world.

Article by Tim Baker, Carl Otto Schell, Martin Gerdin Wärnberg, Anna Hvarfner, Andreas Höög, Ulrika Baker and Markus Castegren published in the international clinical medical journal Critical Care. 

Essential emergency and critical care should be part of universal health coverage, is appropriate for all countries in the world, and is intended for patients irrespective of age, gender, underlying diagnosis, medical specialty, or location in the hospital. Essential emergency and critical care is pragmatic and low-cost and has the potential to improve care and substantially reduce preventable mortality.

Read the full article here