Handlingsplan för 2018-2020 antagen av LSF

En ny handlingsplan för de kommande två åren har tagits fram. Planen innehåller kurser, utbyten, donation av utrustning, forskning och arbete för att stärka akutsjukvård, anestesi och intensivvård i Tanzania och Malawi. Verksamma inom LSF kommer också att kunna söka medel för gräsrotsprojekt samt ansöka om att få driva associerade projekt i LSF:s namn.

Enligt stiftelseförordnandet är LSF ….”en internationellt verksam och oberoende medicinsk stiftelse med syfte att minska dödligheten till följd av akuta, livshotande hälsotillstånd i låginkomstländer genom förbättrad tillgång och kvalitet av grundläggande men avgörande livräddande insatser.”

På basis av att denna vision fortfarande ses som tydlig och väl fungerande, lades ett förslag till handlingsplan fram av Claes Frostell, ny ordförande, och Tim Baker, CEO, som sedan antogs av styrelsen den 5 juni.

I handlingsplanen för 2018-2020 ingår, liksom tidigare år, kurser, utbyten, donation av utrustning, framtagande av guidelines och checklistor samt forskning och arbete för att stärka vård av akut och kritiskt sjuka patienter samt anestesi i de länder där LSF verkar – Tanzania och Malawi.

Pengar kommer att kunna sökas fyra gånger per år (10 procent av de totala medlen) till gräsrotsprojekt som går utanför LSF:s kärna av aktiviteter. Dessutom kan engagerade personer ansöka om att få driva projekt som ligger inom stiftelsens verksamhetsområde, i LSF:s namn.

I planen ingår att värva nya månadsgivare och att ansöka om pengar från fonder, organisationer och företag, samt att utveckla organisationen genom att rekrytera nya styrelsemedlemmar och skapa en tydligare organisationsstruktur.

Den aktuella ’Handlingsplan 2018- 2020’ inkluderar också en satsning på att utveckla en framtida verksamhetsplan för perioden 2020–2023.

Medarbetare inom LSF sammankallades den 14 juni till ett informationsmöte där den nya handlingsplanen presenterades.

Ännu ett möte kommer att hållas kvällstid den 23 augusti, dit verksamma inom LSF är välkomna. Då kommer även Tim Baker, CEO, som numera arbetar i Malawi, att vara på plats. Längre fram kommer mer information om lokal, plats och programpunkter.

Läs och ladda ner handlingsplanen i sin helhet här

Facebooktwitterlinkedin